ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಔಷಧೀಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

top_03
head_bg1
 • Ninhydrin hydrate

  ನಿನ್ಹೈಡ್ರಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್

  ಎನ್-(2-ಕ್ಲೋರೊಫೆನಿಲ್)-2-ಮೀಥೈಲ್-4-[3-(2-ಕ್ವಿನೋಲಿನಿಲ್)-1,2,

  4-oxadiazol-5-yl]-1-ಪೈಪೆರಿಡಿನೆಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಮೈಡ್

 • Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate

  ಈಥೈಲ್ 4-ಆಕ್ಸೋಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನೆಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್

  ಈಥೈಲ್4-ಆಕ್ಸೋಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನ್ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್;
  ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನೋನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಥೈಲ್ ಈಸ್ಟರ್;
  4-ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನೋನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಈಥೈಲ್ ಎಸ್ಟರ್;

 • Benzethonium chloride

  ಬೆಂಜೆಥೋನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್

  ಬೆಂಜೆಥೋನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್

  ಬೆಂಜೈಲ್ಡಿಐಸೊಬ್ಯುಟಿಲ್ಫೆನೊಕ್ಸಿಯೆಥಾಕ್ಸಿಡಿಮೆಥೈಲಮ್ಮೋನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ H2O;

  ಬೆಂಜೆಥೋನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೊನೊಹೈಡ್ರೇಟ್;

  ಫೆಮೆರೊಲ್ಕ್ಲೋರಿಡೆಮೊನೊಹೈಡ್ರೇಟ್;

  ಆಕ್ಟೈಲ್ಫೆನೊಕ್ಸಿಥೋಕ್ಸಿಥೈಲ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್-ಬೆಂಜೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್;

 • 5-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

  5-ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜೀನ್-1,2-ಡೈಕಾರ್ಬೊನೈಟ್ರೈಲ್

  4-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜೆನ್-1,2-ಡಿಕಾರ್ಬೊನಿಟ್ರೈಲ್;

  3,4-ಡಿಕ್ಯಾನೊನಿಟ್ರೋಬೆಂಜೀನ್;

  5-ನೈಟ್ರೋ-1,2-ಬೆಂಜೆನೆಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಟ್ರೈಲ್;

  ಥಾಲೋನಿಟ್ರಿಲ್,4-ನೈಟ್ರೋ;

  5-ನೈಟ್ರೊಬೆಂಜೀನ್-1,2-ಡಿಕಾರ್ಬೊನಿಟ್ರೈಲ್;

  1,2-ಡಿಸಿಯಾನೊ-4-ನೈಟ್ರೊಬೆಂಜೀನ್;

  4-ನೈಟ್ರೋಫ್ತಾಲೋಡಿನಿಟ್ರಿಲ್;4-ನೈಟ್ರೋ-1,2-ಬೆಂಜೆನೆಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಟ್ರೈಲ್;

  4-ನೈಟ್ರೋ-1,2-ಡಿಕ್ಯಾನೊಬೆಂಜೀನ್;

  4-ನೈಟ್ರೋ-ಫ್ತಾಲೋನಿಟ್ರಿಲ್;

  1,2-ಬೆಂಜೆನೆಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಟ್ರೈಲ್,4-ನೈಟ್ರೋ;

  ಪಿ-ನೈಟ್ರೋಫ್ತಾಲೋನಿಟ್ರೈಲ್;

  4-ನೈಟ್ರೋಫ್ತಾಲೋನಿಟ್ರೈಲ್

 • 5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde

  5-ಕ್ಲೋರೊ-2-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್

  ಕ್ಲೋರೊ-2-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್;

  5-ಕ್ಲೋರೋ-2-ನೈಟ್ರೋ-ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್;

  3-ಕ್ಲೋರೋ-6-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್;

  6-ನೈಟ್ರೋ-3-ಕ್ಲೋರೊಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್;

  4-ಕ್ಲೋರೋ-2-ಫಾರ್ಮಿಲ್ನಿಟ್ರೋಬೆಂಜೀನ್;

 • 5-Aminoisophthalic acid

  5-ಅಮಿನೊಸೊಫ್ತಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ

  5-ಅಮಿನೊಸೊಫ್ತಾಲಿಕಾಸಿಡ್;

  5-ಅಮಿನೊಬೆಂಜೀನ್-1,3-ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕಾಸಿಡ್;

  5-ಅಮಿನೊಐಸೊಫ್ತಾಲಿಕಾಸಿಡ್ರೇಟ್;

  ಅಮಿನೊಐಸೊಫ್ತಾಲಿಕ್ (5-) ಆಮ್ಲ;

  5-ಅಮಿನೊಐಸೊಫ್ತಾಲಿಕ್;

  5-ಅಮಿನೊಐಸೊಫ್ತಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ

 • 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

  4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ-3-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್

  4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ-3-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್

  4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ-3-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಾಲ್ಡೆಡ್;

  4-OH-3-NO2-ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್;

  3-ನೈಟ್ರೋ-4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್

  4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ-5-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್;

  4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ-3-ನೈಟ್ರೋ-ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್;

  3-NO2-4-OHC6H4CHO;

  4-ಫಾರ್ಮಿಲ್-3-ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್;

  3-NO2-4-OHC6H3CHO;

  4-ಫಾರ್ಮಿಲ್-2-ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್;

 • 4-Chlorothiophenol

  4-ಕ್ಲೋರೋಥಿಯೋಫೆನಾಲ್

  4-ಕ್ಲೋರೋಥಿಯೋಫೆನಾಲ್;

  ಬೆಂಜೆನೆಥಿಯೋಲ್, 4-ಕ್ಲೋರೋ-;

  4-ಕ್ಲೋರೋಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟೊಬೆಂಜೀನ್;

  4-ಕ್ಲೋರೊಬೆನ್ಜೆನೆಥಿಯೋಲ್;

 • 3-Nitrobenzotrifluoride

  3-ನೈಟ್ರೊಬೆಂಜೊಟ್ರಿಫ್ಲೋರೈಡ್

  3-ನೈಟ್ರೊಬೆಂಜೊಟ್ರಿಫ್ಲೋರೈಡ್;

  m-ನೈಟ್ರೋಟ್ರಿಫ್ಲೋರೋಮೆಥೈಲ್ಬೆಂಜೀನ್;

  ನೈಟ್ರೋ-3ಬೆಂಜೊಟ್ರಿಫ್ಲೋರೈಡ್;

  3-ಟ್ರಿಫ್ಲೋರೊಮೆಥೈಲ್-1-ನೈಟ್ರೊಬೆಂಜೀನ್;

  m-Nitrotrifluortoluol;

  3-ನೈಟ್ರೋಟ್ರಿಫ್ಲೋರೋಮೆಥೈಲ್ಬೆಂಜೀನ್;

  3-ನೈಟ್ರೋಟ್ರಿಫ್ಲೋರೊಟೊಲುಯೆನ್;

  3-ನೈಟ್ರೊಬೆಂಜೊಟ್ರಿಫ್ಲೋರ್;

  ಮೀ-ನೈಟ್ರೋಟ್ರಿಫ್ಲೋರೊಟೊಲ್ಯೂನ್;

  ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜೋಟ್ರಿಫ್ಲೋರೈಡ್;

  ಮೀ-ಟ್ರಿಫ್ಲೋರೋಮೆಥೈಲ್;

  ಎಂ-ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಜೋಟ್ರಿಫ್ಲೋರೈಡ್;

  ಬೆಂಜೀನ್, 1-ನೈಟ್ರೋ-3-(ಟ್ರಿಫ್ಲೋರೋಮೆಥೈಲ್)-;

 • 3-Mercaptopropionic acid

  3-ಮೆರ್ಕಾಪ್ಟೊಪ್ರೊಪಿಯೊನಿಕ್ ಆಮ್ಲ

  3-ಮೆರ್ಕಾಪ್ಟೊಪ್ರೊಪನೊಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  3-ಥಿಯೋಪ್ರೊಪಿಯಾನ್ ಆಮ್ಲ;

  ಥಿಯೋಹೈಡ್ರಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  ಬಿ-ಥಿಯೋಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  3-ಮೆರ್ಕಾಪ್ಟೊಪ್ರೊಪಿಯೊನಿಕ್;

  3-ಸಲ್ಫಾನಿಲ್ಪ್ರೊಪಾನೊಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  3-ಮೆರ್ಕಾಪ್ಟೊಪ್ರೊಪಿಯೊನಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  3-ಥಿಯೋಪ್ರೊಪಿಯೊನಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  ಥಿಯೋಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  3-ಮೆರ್ಕಾಪ್ಟೊ-ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ

 • 2-Octyl cyanoacetate

  2-ಆಕ್ಟೈಲ್ ಸೈನೊಅಸೆಟೇಟ್

  ಸೈನೊಅಸೆಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ 1-ಮೀಥೈಲ್ಹೆಪ್ಟೈಲ್ ಎಸ್ಟರ್

  ಆಕ್ಟಾನ್-2-ವೈಲ್ 2-ಸೈನೊಅಸೆಟೇಟ್;

  ಸೈನೊಅಸೆಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಐಸೊಕ್ಟೈಲ್ ಎಸ್ಟರ್;

 • 2-Nitrobenzenesulfonic acid hydrazide

  2-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜೆನೆಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಜೈಡ್

  2-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜೆನೆಸಲ್ಫೋನಿಲ್ಹೈಡ್ರಾ;

  ಮೀ-ನೈಟ್ರೋಫೆನೈಲ್ಸಲ್ಫಾನ್ಹೈಡ್ರಾಜಿಡ್;

  ಮೀ-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜೋಲ್ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ಹೈಡ್ರಾಜಿಡ್;

  3-ನೈಟ್ರೋ-ಬೆಂಜೆನೆಸಲ್ಫೋನಿಕಾಸಿಡ್ಜೈಡ್;

  3-ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜೆನೆಸಲ್ಫಾನ್ಹೈಡ್ರಜೈಡ್;

  3-ನೈಟ್ರೋಫಿನೈಲ್ಸಲ್ಫೋನೊಹೈಡ್ರಾಜೈಡ್;

ಸಲಹೆಗಳು