ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಔಷಧೀಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

top_03
head_bg1
 • 3-(Chloromethyl)heptane

  3-(ಕ್ಲೋರೋಮೆಥೈಲ್) ಹೆಪ್ಟೇನ್

  3-(ಕ್ಲೋರೋಮೆಥೈಲ್) ಹೆಪ್ಟೇನ್ TIMTEC-BB SBB005809;

  3-(ಕ್ಲೋರೊಮೆಥೈಲ್)-ಹೆಪ್ಟಾನ್;

  3-ಕ್ಲೋರೊಮೆಥೈಲ್-ಹೆಪ್ಟಾನ್;

  ಕ್ಲೋರೊ-ಐಸೊ-ಆಕ್ಟೇನ್;

  ಹೆಪ್ಟೇನ್, 3-(ಕ್ಲೋರೊಮೆಥೈಲ್)-;

  ಹೆಕ್ಸೇನ್,1-ಕ್ಲೋರೋ-2-ಈಥೈಲ್-;

  1-ಕ್ಲೋರೊ-2-ಎಥೈಲ್ಹೆಕ್ಸೇನ್;

  3-(ಕ್ಲೋರೊಮಿಥೈಲ್) ಹೆಪ್ಟೇನ್

 • 2-Chloro-5-iodobenzoic acid

  2-ಕ್ಲೋರೋ-5-ಅಯೋಡೋಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ

  2-ಕ್ಲೋರೋ-5-ಅಯೋಡೋಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ 2-ಕ್ಲೋರೋ-5-ಐಡೋಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  ಬಟ್ಪಾರ್ಕ್ 1001-43;

  2-ಕ್ಲೋರೋ-5-ಅಯೋಡೋಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ, 98+%;SOTA-011;

  2 - ಕ್ಲೋರೋ - 5 - ಅಯೋಡಿನ್ ಬೆಂಜೊಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  ಕ್ಲೋರೊ-5-ಅಯೋಡೋಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ಎ;

  2-ಕ್ಲೋರೋ-5-ಅಯೋಡೋಬ್ನೆಜೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ;

  2-ಚಲೋರೋ-5-ಅಯೋಡೋಬೆಂಜೊಯಿಕಾಸಿಡ್

 • 3-Chloro-1-propanol

  3-ಕ್ಲೋರೋ-1-ಪ್ರೊಪನಾಲ್

  3-ಕ್ಲೋರೋ-1-ಪ್ರೊಪನಾಲ್ ಟ್ರೈಮೆಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೋಹೈಡ್ರಿನ್;

  1-ಕ್ಲೋರೊ-3-ಪ್ರೊಪನಾಲ್;

  3-ಕ್ಲೋರೋ-1-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೊಪೇನ್;

  3-ಕ್ಲೋರೋ-1-ಪ್ರೊಪಾನೊ;

  3-ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್-1-ಓಲ್;

  3-ಕ್ಲೋರೊಪ್ರೊಪನಾಲ್;

  3-ಕ್ಲೋರೊಪ್ರೊಪನಾಲ್-1;

  3-ಕ್ಲೋರ್ಪ್ರೊಪಾನ್-1-ಓಲ್

 • Chloroacetaldehyde dimethyl acetal

  ಕ್ಲೋರೊಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಸಿಟಾಲ್

  ಡೈಮಿಥೈಲ್ಕ್ಲೋರೋಸೆಟಲ್;

  2-ಕ್ಲೋರೋ-1,1-ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿಥೇನ್;

  ಎಥೇನ್, 2-ಕ್ಲೋರೋ-1,1-ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿ-;

 • 4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone

  4-ಕ್ಲೋರೋ-4′-ಫ್ಲೋರೋಬ್ಯುಟೈರೋಫೆನೋನ್

  4-ಕ್ಲೋರೋ-4′-ಫ್ಲೋರೋಬ್ಯುಟೈರೋಫೆನೋನ್

 • 2,2′-Dichlorodiethyl ether

  2,2′-ಡಿಕ್ಲೋರೋಡಿಥೈಲ್ ಈಥರ್

  2,2′-ಡೈಕ್ಲೋರೋಡಿಥೈಲ್ ಈಥರ್ 1,1'-ಆಕ್ಸಿಬಿಸ್(2-ಕ್ಲೋರೋ-ಎಥಾನ್;

  2,4′-ಡೈಕ್ಲೋರೋಡೈಥಿಲೆದರ್;

  1,5-ಡೈಕ್ಲೋರೋ-3-ಆಕ್ಸಾಪೆಂಟೇನ್;

  1,1′-ಆಕ್ಸಿಬಿಸ್(2-ಕ್ಲೋರೋ)ಈಥೇನ್;

  ಬೀಟಾ-ಕ್ಲೋರೋಥೈಲೆದರ್;

  ಬೀಟಾ,ಬೀಟಾ'-ಡೈಕ್ಲೋರೋಡೈಥಿಲೆದರ್;

  ಬೀಟಾ,ಬೀಟಾ'-ಡೈಕ್ಲೋರೋಥೈಲೆದರ್;

  ಬಿಐಎಸ್ (2-ಕ್ಲೋರೋಥೈಲ್) ಈಥರ್

 • 1-Chlorohexane

  1-ಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್

  1-ಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಹೆಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್;

  ಎನ್-ಹೆಕ್ಸಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್;

  1-ಕ್ಲೋರ್ಹೆಕ್ಸನ್;

  1-ಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್,98+%;

  ಎನ್-ಹೆಕ್ಸಿಲ್ಕ್ಲೋರಿಡ್;

  1-ಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್;

  1-ಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್,95%;

  ಎನ್-ಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್

 • 1,6-Dichlorohexane

  1,6-ಡಿಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್

  1,6-ಡಿಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್

  ಹೆಕ್ಸಾಮೆಥಿಲೆನೆಕ್ಲೋರೈಡ್;

  ಹೆಕ್ಸಾಮೆಥಿಲೆನೆಡಿಕ್ಲೋರೈಡ್;

  1,6-ಡಿಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್,97%;

  1,6-ಡಿಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸಾನ್98+%;

  1,6-ಡಿಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸೇನ್,98%100GR;

  1,6-ಡಿಕ್ಲೋರೋ-ಎನ್-ಹೆಕ್ಸೇನ್;

  ಹೆಕ್ಸಾಮೆಥಿಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಮೆಥಿಲೀನ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್;

  1,6-ಡಿಕ್ಲೋರೋಹೆಕ್ಸಾನೆಫೋರ್ಸಿಂಥೆಸಿಸ್

 • 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane

  1,2-ಬಿಸ್(2-ಕ್ಲೋರೋಥಾಕ್ಸಿ) ಈಥೇನ್

  1,2-ಬಿಸ್(2-ಕ್ಲೋರೋಥಾಕ್ಸಿ) ಈಥೇನ್ ಈಥೇನ್,1,2-ಬಿಸ್(2-ಕ್ಲೋರೋಥಾಕ್ಸಿ)-;

  1,2-ಬಿಸ್ (2-ಕ್ಲೋರೊಥೊಕ್ಸಿ)-ಎಥಾನ್;

  1,2-ಬಿಸ್ (ಕ್ಲೋರೊಥೋಕ್ಸಿ) ಈಥೇನ್;

  1,8-ಡಿಕ್ಲೋರೊ-3,6-ಡಯೋಕ್ಸಾಕ್ಟೇನ್;

  1-ಕ್ಲೋರೋ-2-[2-(2-ಕ್ಲೋರೋಥೋಕ್ಸಿ) ಎಥಾಕ್ಸಿ] ಈಥೇನ್;

  2-(2-ಕ್ಲೋರೆಥಾಕ್ಸಿ) ಈಥೈಲ್2′-ಕ್ಲೋರೆಥೈಲೆದರ್;

  2-(2-ಕ್ಲೋರೆಥಾಕ್ಸಿ) ಈಥೈಲ್2'-ಕ್ಲೋರೆಥೈಲೆದರ್;

  ಬಿಸ್(2-ಕ್ಲೋರೋಥಾಕ್ಸಿ) ಈಥೇನ್

ಸಲಹೆಗಳು